De tre sentrene

Hver av personlighetstypene i Enneagrammet har særlig anlegg for én av disse tre intelligensene og knytter seg til sentrene i grupper på tre og tre. Til sammen blir dette de ni personlighetstypene i Enneagrammet. Å finne ditt senter er nøkkelen til å finne typen din.

De ni personlighetstypene har altså basisen sin i ett av disse sentrene. Dette betyr at de  ni forskjellige typene er enten mentale, emosjonelle eller kroppsrettet. Selv om alle mennesker bruker alle tre måtene å tenke på, har man særlig utviklet ett av de tre områdene – og dette har innflytelse på typens oppmerksomhet, evner og hva typen især kan arbeide med å utvikle:

Kroppssenteret inneholder personlighetstypene:
8 Utfordreren, 9 Fredselskeren og 1 Reformatoren.
Hjertesenteret inneholder personlighetstypene:
2 Hjelperen, 3 Utretteren og 4 Individualisten.
Hodesenteret inneholder personlighetstypene:
5 Iakttageren, 6 Skeptikeren og 7 Eventyreren.
Enneagrammet består dermed av disse ni personlighetstyper som er hverandres naboer rundt sirkelen.

Kroppssentret – kroppstypene – Type 8 – 9 – 1:
Disse typene er ubevisst preget av kroppsintelligensen. De har en særlig evne til å la seg lede av kroppens impulser. Det vil si at de handler ofte spontant og at de lar de kroppslige impulsene være utgangspunktet for tolkninger av situasjoner og handlinger.

Den kroppslige intelligensen sørger for å gi oss mennesker naturlig, spontan handlekraft og livsenergi. Hos de tre kroppstypene resulterer blokkeringer i denne intelligensen i temaer og problemer omkring Sinne – Aggressivitet – Motstand mot forandring – Selvbestemmelse – Kontroll.

I Kroppssenterets tre personlighetstyper kommer disse blokkeringene til uttrykk på hver sin måte.

Kroppstypenes drivkraft: Sinne.

Type 8:
Utfordreren (kontroll og aggresjon) Presenterer et sterkt image og er ikke redd for å uttrykke sinnet sitt.

Retter oppmerksomheten ut mot omgivelsene. Vil helst ha kontroll over enhver situasjon og bestemmer gjerne over andre mennesker. Setter tydelige grenser og unngår at noen kommer for tett på. Fortrenger egen svakhet – kjemper hele tiden for å være sterkest. Sinnet kommer fritt ut.

Type 9:
Fredselskeren (kontroll og passiv-aggresjon) Er behagelige og imøtekommende og er ofte uten kontakt med sinnet sitt.

Retter oppmerksomheten både innover og utover mot det som kan forstyrre freden deres. Fortrenger egne impulser og er passiv-aggressiv utadtil. Er ofte uengasjert – skjult motstand og har motstand mot sinne, spesielt deres eget, som ofte er helt fortrengt.

Type 1:
Reformatoren (kontroll og aggresjon) Ser på sinnet som en karakterbrist og forsøker å holde det tilbake. De følger reglene for god oppførsel og forsøker å skape en bedre verden.

Retter oppmerksomheten innover mot egne indre impulser. Kontrollerer egne følelser – bare en tynn kontrollert stråle siver ut. Selvbestemmelse overfor egne forbudte indre impulser. Motstand og stivhet over for utenfrakommende forandringer. Sinnet undertrykkes.

Hjertesenteret – de emosjonelle typene – 2 – 3 – 4:
Disse typene er ubevisst preget av den emosjonelle intelligensen. De har en særlig evne til å være oppmerksomme på andre mennesker og til å relatere seg til andre for å finne ut av hvem de selv er.

Den emosjonelle intelligensen sørger for å gi oss en naturlig identitet og en sunn opplevelse av vår egen og andres verdifullhet. Hos de tre hjertetypene resulterer blokkeringer i denne intelligensen i temaer og problemer omkring: Skam – Fiendtlighet – Sammenligning –Selvdefinisjon – Image (maske) – Annerkjennelse.

Hjertetypenes drivkraft: Skam.

Type 2:
Hjelperen (selvdefinisjon) Er interessert i mennesker og omsorg. De ønsker å presentere et elskelig image.

Retter oppmerksomheten utover mot andre – ønsker å være ønsket – uunnværlig. Identiteten søkes gjennom andres anerkjennelse og positive respons. Gir oppmerksomhet for å få anerkjennelse. Elsker å forestille seg at andre tenker med anerkjennelse på dem. Skammen undertrykkes ved å være ønsket.

Type 3:
Utretteren (image – konkurranse) Liker å bli sett i et positivt lys i forhold til sosialt aksepterte normer.

Retter oppmerksomheten både utover og innover. Indre suksessbilde. ”Jeg er vellykket og suksessfull.” – ”Jeg ser meg selv som jeg er, når målet er nådd.” og søker samtidig positiv feedback fra andre gjennom egne resultater. ”Jeg er beundringsverdig ut fra det jeg har utrettet” – ”Se på meg!” Skammen er ofte helt forvrengt og ubevisst.

Type 4:
Individualisten (selvoppfattelse – sammenligning) Har sterkt behov for å uttrykke seg selv og bli sett som originale.

Retter oppmerksomheten innover og finner sin verdi via indre idealer. Identitet søkes gjennom følelser, fantasier og tidligere opplevelser. Identitet ved unikhet – ”Hvem er det jeg, det ikke er andre av?” ”Hvis jeg er helt spesiell forsvinner skammen.” Begrenses av selvdefinisjon. Skammen oppleves intenst – pinlig.

 Hodesentret – de mentale typene – Type 5 – 6 – 7:
Disse typene er ubevisst preget av den mentale intelligensen. De har en særlig evne til å tenke, planlegge, analysere og skape idéer. De er glade i å samle kunnskap, skape forståelse og delta i intellektuelle diskusjoner.

Den mentale intelligensen sørger for å veilede oss og gi oss retning i livet, så vi er trygge. Hos de tre hodetypene resulterer blokkeringer i denne naturlige intuitive guidingen i temaer og problemer omkring: Frykt – Angst – Flukt – Planlegging – Indre dialog – Støtte – Trygghet.

Hodetypenes drivkraft: Frykt/angst.

Type 5:
Iakttageren (frykt – planlegging) Støtter seg på sine egne ressurser og finner trygghet i kunnskap.

Retter oppmerksomheten innover og opplever verden utenfor som farlig og utrygg. Forsøker å forstå og mestre den ytre verden. ”Jeg har ikke nok viten til å møte det praktiske livets krav.” Søker etter et sted i verden der det er trygt å være. Flykter inn i den indre mentale verden hvor ingenting kan forstyrre. ”Mitt eget sinn er trygt og støttende.” Frykten er fullt bevisst.

Type 6:
Skeptikeren (analyse – tvil) Søker hjelp og lindring fra angsten gjennom godkjennelse og anerkjennelse fra autoritetsfigurer eller gjennom opprør mot autoriteter.

Retter oppmerksomheten både utover og innover. Føler indre bekymring over egen usikkerhet og er også i tvil om andre menneskers hensikter. Søker støtte og veiledning gjennom ytre autoriteter og indre overbevisninger – men tør likevel ikke riktig stole på dem. Frykten fortrenges ofte og er ubevisst.

Type 7:
Eventyreren (idéer – planlegging) Er aktive og optimistiske. Flykter unna ubehagelige følelser, inkludert angst.

Retter oppmerksomheten utover og opplever mentalt verden som et sted fullt av muligheter. Forsøker å kompensere for den indre uroen gjennom å distrahere seg selv med moro og opplevelser. Frykter å være stille med seg selv – oppleve egen angst. Frykten undertrykkes gjennom eskapisme.