11 Aug
11Aug

Det er ikke alltid like lett å skjønne seg på hva kollegene våre mener med det de gjør. “Hvorfor gjør han/hun dette? Dette skaper dårlig stemning”. Mens kollegaen på sin side mener det vel, og kan tenke det motsatte.  

Hvordan det enkelte medlem i teamet tolker “signaler” fra sine kolleger er som oftest basert på individuelle preferanser. Motivene bak en handling kan misforstås. Over tid kan disse misforståelsene danne grobunn for samarbeidsutfordringer i teamet. 

Begrepet "psykologisk trygghet" er kommet frem som en avgjørende suksessfaktor for team. Når medlemmene i et team føler seg komfortable med å dele ideer, uttrykke meninger og ta risiko uten frykt for negative konsekvenser, kan utrolige ting oppnås.

Det fins mange ulike verktøy å benytte for å jobbe med psykologisk trygghet i team. Enneagrammet er et godt verktøy å bruke i teamprosesser. 


Det er utvilsomt en gevinst i å fokusere på psykologisk trygghet! 

Mangel på forståelse for de ulike individuelle personligheter og preferanser kan ha betydning for samarbeid som kan påvirke teamets resultater. 


Enneagramtype 2 i team

Ola; “Jeg er opptatt av å bygge relasjoner i teamet jeg er en del av. Der vi kjenner tilhørighet og trivsel presterer vi bedre”

Hvis vi vet at Ola har oppmerksomheten rettet mot tilhørighet og trivsel, kan vi opparbeide en forståelse for hva som påvirker hans adferd. 

Han vil for eksempel være opptatt av relasjoner, vise oppmerksomhet til kolleger, sørge for at alle i teamet har det bra og rette mye oppmerksomhet på hva de andre har behov for. Han vil ofte slå av en prat for å bli kjent, det er denne strategien han benytter for å skape tilhørighet og trivsel i gruppen. I Enneagrammet kan vi gjenkjenne Ola i beskrivelse av Enneagramtype 2. 

Hvis Ola føler at han ikke får den bekreftelsen han søker fra sine kolleger kan dette virke demotiverende. Han vil stå på enda mer for å utvikle gode relasjoner i teamet for at de skal oppnå gode resultater sammen. Han er overbevist om at de andre har det på samme måte som han, at trivsel henger sammen med resultatene. 


Enneagramtype 5 i team

Kari: “Jeg trenger ro til å opparbeide meg den innsikt og forståelse som er nødvendig for at vi skal lykkes”

Hvis vi vet at Kari har sin oppmerksomhet er rettet mot kunnskap, vet vi litt om hva som kan påvirke hennes adferd i teamet.  

Hun vil eksempelvis kunne være mer uavhengig av de andre i teamet, være mer opptatt av å samle tilstrekkelig informasjon og dermed forstå de store sammenhenger. Hun kan ha behov for å trekke seg tilbake for å lese seg opp og skaffe seg den oversikten som er nødvendig for å bidra i problemløsingen. Hun tenker langsiktig og tar velbegrunnede avgjørelser basert på kunnskap.  

Hvis andre i teamet kommer for tett innpå henne, kan dette virke forstyrrende. Det kan tappe Kari for energi. Hun kan ha vanskeligheter med å forstå at andre i teamet ikke har det på samme måte. Når de andre sosialiserer, kan hun ta en liten kaffe, men trekker seg fort tilbake på stillerommet. Hun vil opparbeide seg den kompetansen som trengs for å lykkes! Kari sin strategi kan gjenkjennes i beskrivelsen av Enneagramtype 5. 


De to kollegaene ønsker det samme for teamet! Men de har sin oppmerksomhet rettet mot helt ulike ting. 

Motsetninger som dette kan medføre at det utvikles en avstand mellom de to over tid. Dette vil kunne påvirke samarbeid og prestasjoner. 

De tolker hverandres “signaler” basert på egne preferanser og kan tillegge en mening bak den andres adferd som slett ikke stemmer med virkeligheten.  

Ola kan bli stresset i relasjonen til Kari fordi hun ikke bekrefter relasjonen slik som han ønsker. Kari kan bli stresset over at Ola kommer for "tett" på, hun vil helst snakke fag, ikke om personlige ting. Ola kan bli stresset over at Kari ser en annen vei når han henvender seg til henne i møtene. Han vil jo bare få et nikk eller et  blikk fra henne for å få bekreftet at vi er gode kolleger. Mens Kari på sin side tenker at hun vier Ola 100% oppmerksomhet når han snakker ved å lytte konsentrert. Hun kan lukke øynene, eller se en annen vei for å forstå sammenhengene.

Ola kan tolke Kari sin opptreden som avvisende. Han vil kanskje begynne å tenke på hva galt han kan ha gjort siden Kari ikke liker han. Han begynner å tvile på at teamet kan oppnå gode resultat når Kari tilsynelatende ikke trives. Kari på sin side kan tenke på Ola som useriøs, det oppleves som at han stadig forstyrrer henne med tilbud om kaffe og sosialt prat. Vi trenger ro og konsentrasjon for å løse de viktige oppgavene, Ola vil visst ikke at vi skal lykkes. 


Begges strategier bidrar til resultater

Enneagrammet som verktøy for utvikling av psykologisk trygghet

De har begge rett i at: 

  • gode relasjoner bidrar til resultater
  • kunnskap bidrar til resultater

Når teamets medlemmer forstår intensjonen bak de ulike strategiene som benyttes og hvorfor, kan slike ytterpunkter bli til læring og inspirasjon.


Enneagrammet som verktøy for utvikling av psykologisk trygghet

Enneagrammet er et verktøy du kan benytte for å utvikle psykologisk trygghet i team

En personlighetsmodell kan være et godt rammeverk for å etablere en større forståelse for hvor ulikt vi mennesker handler og tenker. Enneagrammet er et rammeverk som er nyttig i teamprosesser.

Bruken av Enneagrammet i utviklingen av psykologisk trygghet i et team kan gi flere fordeler. 

Enneagrammet kan bidra til at temaets medlemmer får en større forståelse for de ulike individuelle personlighetsmønstrene i teamet med deres styrker og utfordringer. Dette kan hjelpe teammedlemmene til å forstå hverandre bedre, kommunisere mer effektivt og skape et miljø preget av større tillit og aksept. 

Gjennom å forstå ens egen Enneagramtype og dens dynamikker, kan teammedlemmene bli mer bevisste på sine egne tankemønstre, følelser og reaksjoner. Dette bidrar til utvikling av selvinnsikt som er en avgjørende faktor for utviklingen av psykologisk trygghet i team.


Mai Kristin Nilsson

Forfatter Mai Kristin Nilsson

Compita AS

mai@compita.no